باشگاه کتابخوانی

  • موضوع: کتابخوانی گروهی
  • تسهیل‌گر: علیرضا لیلی زاده
  • زمان: چهارشنبه هر هفته
  • ساعت: 15 الی 17
  • شروع از 18 خرداد 1401
  • موضوع کتاب‌ها: توسعه فردی | خودیاری
  • مکان: باغ کتاب تهران