آشنایی با مدرسه کیفی

مدرسه کیفی مدرسه ای است که به  فلسفه و عملکرد نوینی از آموزش بر پایه نظریه تئوری انتخاب معتقد است. نظریه انتخاب بر این باور است که روش های مبنی بر زور و اجبار (یا همان کنترل بیرونی) کارآمد نبوده و در واقع با فرایندهایی که به یادگیری حقیقی و رشد شخصیتی افراد منتهی می شود ناسازگار است. افراد در محیطی بهتر رشد می کنند که ارضاکننده نیازهایشان باشد و این امر هم بر روابط  انسانی کارکنان و دانش آموزان در مدرسه  و هم بر کیفیت کار دانش آموزان تاثیر اساسی دارد.

گام های اصلی برای ایجاد مدرسه کیفی گلسری چیست؟

 • آشنایی با مفاهیم بنیادین: نقش مدیر مدرسه در اجرای این طرح اساسی است. پیش از آغاز هر آموزش رسمی، مدیر باید معلم ها، دانش آموزان و والدین آنها را در پرتو مطالعه دو کتاب دکتر گلسر، یعنی کتاب  تئوری انتخاب: روان شناسی نوین آزادی شخصی و  کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق باشد، با مفاهیم و بنیاد های نظری تئوری انتخاب آشنا سازد.
 • تعهد: کارکنان مدرسه، والدین و خود دانش آموزان به طور جدی تعهد می دهند که در جهت تبدیل شدن به مدرسه کیفی تلاش کنند.
 • آموزش کارکنان: مدیر اجرایی مدرسه برای آموزش مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب و واقعیت درمانی اعلام آمادگی می کند تا شرایط برای گذار از روش های مبتنی بر اعمال زور و اجبار به سمت روش های مبتنی بر مدیریت راه برانه، که به کار کیفی منجر می شود را فراهم آورد. اعضای مدرسه ترغیب می شوند تا سیستم کار گروهی، مثل یادگیری گروهی، که از الزامات نظریات دکتر گلسر است را در کلاس درس پیاده کنند.
 • آموزش به تمام اعضای مدرسه: به معلم ها، دانش آموزان و حتی والدین آنها مفاهیم تئوری انتخاب آموزش داده می شود تا با همکاری هم بتوانند محیطی گرم و امیدبخش ایجاد کرده و روابطی سالم با هم برقرار کنند و در پرتو این روابط سالم احساس خشنودی کرده و به موفقیت دست یابند.

هر مدرسه ای که بخواهد مدرسه کیفی گلسری شود نیاز دارد که حداقل هسته اصلی کارکنان آن مدرک دوره های پیشرفته مؤسسه ویلیام گلسر و همچنین دوره فشرده را دریافت کرده باشند. هسته اصلی را مدرسه با مشورت مربیان مؤسسه تعیین می کند. همچنین لازم است که اعضای هسته اصلی با شش معیار اصلی مؤسسه آشنا شوند.

مدرسه کیفی به طور دائمی پیشرفت کیفیت کار خود را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. اعضای مدرسه همواره در راستای ایجاد محیطی کیفی که ارضاکننده نیازهای همه اعضا و بویژه نیاز های دانش آموزان باشد در تلاش اند و این یعنی فرایند پایداری از پیشرفت تخصصی مهارت ها و به روز کردن آنها.
 

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی گلسری  چیست؟

 • در مدرسه کیفی روابط بر اساس اعتماد و احترام بنا شده و تمام مشکلات انضباطی از مجموعه حذف می شوند.
 • در این مدرسه تنها بر “کفایت و شایستگی یادگیری کلی” تکیه می شود و هر نوع ارزیابی که از حد شایستگی دانش آموز پایین تر بوده و امروزه با نمره B  مشخص می شود از سیستم حذف می شود . “تادیب یا آموزش تحمیلی”  با تعریفی که دکتر گلسر از آن به دست داده،  از بین رفته و “پرورش” به معنای دقیق خود جایگزین آن می شود.
 • تمام دانش آموزان هر ساله چندین کار کیفی منحصر بفرد انجام می دهند که نشانگر حد اعلای توانمندی آنهاست. این کارها غالبا از چنان کیفیتی برخوردار است که نمره A یا حتی بیشتر از آن یعنی A+  را به خود  اختصاص می دهند. 
 • به دانش آموزان و کارکنان آموزش داده می شود که در زندگی شخصی و در مدرسه آموزه های تئوری انتخاب را بکار گیرند. از خانواده ها نیز دعوت می شود که در گروه های آموزشی شرکت کرده و با نظریه انتخاب و کار بست های آن در زندگی شخصی و در مراوده با فرزندان شان آشنا شوند.
 • دانش آموزان در آزمون های مهارت سنجی و آزمون های ورودی دانشگاه ها بهتر عمل می کنند. مدرسه بر اهمیت این آزمون ها  نیز تأکید دارد.
 • کارکنان، دانش آموزان، والدین و مدیران، مدرسه را محیطی پرنشاط می دانند. 
 

کدام مفاهیم کلیدی کار روزانه مدرسه کیفی گلسر را تعیین می کنند؟

این مفاهیم برای هر مدرسه متفاوت هستند. به عنوان مثال دبیرستان موری اغلب بر اساس توافقنامه “RAMPS” که اعضا در آغاز سال تحصیلی امضا کردند، عمل می کند. فرمول دیگری از مفاهیم کلیدی با عنوان “CREAM” به شکل زیر تعریف می شود: 
 • C  کفایت و شایستگی:  هر کاری تنها با نمره “شایسته” یا “نا تمام” ارزیابی می شود. هیچ “مردودی” وجود ندارد و هیچ کس نمره پایین نمی گیرد. اساسا تا دانش آموزی در سطح کفایت درسی را نیآموزد رها نمی شود.
 • R  روابط: این معیار در تمام مراکز برقرار است: روابط کارکنان با دانش آموزان، دانش آموزان با دانش-آموزان و کارکنان با کارکنان همواره بر اساس محبت و احترام است.
 • E  برتری: از تمام دانش آموزان خواسته می شود که هر ساله تعدادی کار کیفی انجام دهند.
 • A  حضور: حضور در مدرسه و تأخیر و غیبت نداشتن معیاری است که دانش آموزان باید به آن متعهد باشند.
 • M  مزاکره و گفتگو: وقتی مسأله ای در رابطه بین دو نفر به وجود می آید، از طرفین خواسته می شود برای رفع آن به مذاکره بنشینند.
 

مزایای مدرسه کیفی گلسر

 • اولویت نخست با  آموزش همه جانبه دانش آموزان است.
 • عملکردها فعالانه، نه منفعلانه است. 
 • محیط ارضاکننده نیازهای دانش آموزان است. 
 • رضایت کاری بیشتر برای تمام کارکنان وجود دارد. 
 • تمرکز بر پیشرفت در آموزش های آکادمیک است. 
 • آموزش احترام به دیگران و به تفاوت های فردی وجود دارد. 
 • آموزش روش حل مسأله مثل میانجیگری، مذاکره و گفتگو یاد می شود. 
 • ارتقای احترام به خویشتن پایه آموزش است. 
 • حس قوی مسؤولیت پذیری یاد داده می شود. 
 • پیشرفت رفتارهای مثبت در راستای یادگیری رخ می دهد. 
 • پیشرفت مهارت های خوب شهروندی یا داده می شود. 
 • بهزیستی و سلامت روانی برتر مورد تاکید است. 
 • همکاری و تفاهم بیشتر در روابط متقابل والدین و مدرسه وجود دارد. 
 • درک بهتر شالوده روان شناسی انسان مورد تاکید است. 
 • آشنایی بیشتر جوانان با دنیای بزرگ سالان و بیگانگی کمتر نسبت به آنان اهمیت دارد. 
 • مشکلات انضباطی وجود ندارد. 
 • منفی نگری وجود ندارد. 
 • حضور مستمر و بدون غیبت در مدرسه برای بچه ها رخ می دهد. 
 • تغییر و جابجایی کمتر معلمان رخ می دهد. 
 • محیطی شاداب و  پرنشاط است. 

 

معرفی کتاب مدرسه کیفی

دانش آموزان یک کلاس درس را به عنوان گروهی از کارگران ساختمانی تصور کنید.

اگر کارگران به همان اندازه که دانش آموزان در کلاس تلاش می کنند، بیش از نیمی از آنها به بیل خود تکیه زده اند. سیگار می کشند و حرف می زنند و در کمال فراغت منتظرند تا دیگران هم کار آنها را انجام دهند. از بین گروهی هم که کار می کنند عده کمی موثر تلاش می کنند و شاید بتوان گقت احتمالا کار آنها نیز از کیفیت چندانی برخوردار نیست.

البته می دانیم که دانش آموزان تقریبا درک روشنی از کیفیت دارند و می دانند در مدرسه آنها چه چیزی کیفیت قلمداد می شود.

ورزش، تفریحات بیرون و تعدا کمی کلاس های عملی

و تقریبا هیچ کدام کلاس های معمول آموزشی را با کیفیت نمی دانند.

اگر بپذیریم که هدف هر سیازمان دولتی و غیر دولتی تولید و ارائه خدمات با کیفت عالی است. متعاقبا باید قبول کنیم برای دستیابی به این هدف کارکنان هر سازمان بایست تی کار کیفی ارایه کند و وظیفیه هر مدیر سازمان فراهم ساختن شرایط لازم باری دستیابی به این هدف است.

نقش دانش‌آموز در مدرسه مانند نقش کارکنان در سازمان یا اداره است و در حال حاضر تقریباً هیچ دانش‌آموزشی در کلاس کار خاصی انجام نمی‌دهد.

دست در اند کاران مدرسه، معلمان و مدیران افراد پرتلاش و مهربانی هستد که تا کنون شیوه مدیریتاشان نتوانسته است دانش آموزان را با انجام کار کیفی سوق دهد.

سوال :

 • آیا این یک مساله غیر قابل حل است؟
 • آیا همچون گذشته باید آرزوی انجام کار کیفی دانش آموزان را به گور برد؟
 • آیا سازمان یا اداره ای وجود دارد که بیش تر کارکنان آن برای انجام کار کیفی تلاش می کنند ؟
 • آیا می توانیم شیوه مدیریت چنین سازمانی را در مدارس نیز به کار گیریم؟

این کتاب شیوه مدیریت موثر را به شما ارائه می دهد و گام به گام چگونگی استفاده از این شیوه در مدرسه را نشان می دهد.

اگر چه مدیران نمی توانند کارکنان را به انجام کار کیفی مجبور کنند، این وظیفه مدیر است که به گونه ای مدیدریت کند که  کارکنان یا دانش آموزان به درستی بتوانند بین کاری که انجام می دهند و آنچه کیفیت می دانند رابطه محکمی ببینید.

مردم فشارهای مالی زیادی را بخود تحمیل می کنند تا فرزندانشان را به مدارس خصوصی بفرستند چون فکر می کنند کیفیت آموزشی مدارس خصوصی بهتر است..

اما این فقط یک باور است و درست نیست.

دانش آموزان کارکنان یک مدرسه به شمار می روند وانجام کار کیفی یا عدم انجام آن چیزی است که موفقیت یه سازمان یا شکست آن را به همراه می آورد.

معلمان مدیران و دیگر مسئولان مدرسه مدیران رده بالای در شرکت های تولیدی به شمار می روند. تولید هریک از دانش آموزان مانند یک شرکت تولیدی به احتمال زیاد به مهارت افرادی که آن ها را به طور مستقیم مدیزیت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *