بایگانی برچسب: کوچینگ زندگی

تعریف ماموریت و چشم انداز

چگونه چشم انداز بنویسیم طراحی چشم انداز: هفت گام طراحی چشم اندازشخصی در این روش...

دفترچه تعیین رسالت شخصی + نمونه رسالت شخصی

تعریف رسالت زندگی رسالت زندگی سندی است که مقصود زندگی یا هدف غایی ما را...

مفهوم تعادل در زندگی + آزمون

مفهوم تعادل در زندگی تعادل زندگی در گرو هنر ایجاد توازن بین کیفیت‌های محدود زندگی،...