شماره حساب‌های بانکی

برای خرید محصولات و رویدادهای آموزشی نیازی به مراجعه به بانک نیست!

صاحب حساب: علیرضا لیلی زاده

«شماره کارت»

۵۰۴۷۰۶۱۰۴۹۱۰۲۹۳۸

 

«شماره حساب»

۷۰۰۸۲۳۹۲۴۲۶۴

 

«شماره شبا»

IR510610000000700823924264

 

صاحب حساب: علیرضا لیلی زاده

«شماره کارت»

۶۱۰۴۳۳۷۲۳۴۸۸۶۵۹۴

 

«شماره حساب»

۴۶۹۵۸۲۵۲۹۰

 

«شماره شبا»

IR700120000000004695825290

 

صاحب حساب: موسسه نوید زندگی خشنود

«شماره کارت»

۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۰۴۳۲۵۴

 

«شماره حساب»

۱۰۰۸۳۵۷۳۶۳۲۲

 

«شماره شبا»

IR۴۳۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۳۵۷۳۶۳۲۲